เครื่องเจียรกลม

KONDO เครื่องเจีย UGK-750H-TS Rachadayont
KONDO เครื่องเจียรโลหะ GLOSS-N450 Rachadayont
TSUGAMI เครื่องเจียรโลหะ GU-4A Rachadayont
MIYAMOTO เครื่องเจียร์โลหะ CGL-30-150 Rachadayont
OKUMA เครื่องเจียร์โลหะ GCU Rachadayont