แมชีนนิ่งเซ็นเตอร์

MORI SEIKI เครื่องแมชีนนิ่งเซนเตอร์ CNC CV-500B Rachadayont
MAZAK เครื่องแมชีนนิ่งเซนเตอร์ CNC IMPULSE-30 /MAZATROL IMAC-TP Rachadayont
OKUMA เครื่องแมชีนนิ่งเซนเตอร์ CNC MC-50H Horizontal Rachadayont
MORI-SEIKI เครื่องแมชีนนิ่งเซนเตอร์ CNC MV45/50 Rachadayont
URAWA เครื่องแมชีนนิ่งเซนเตอร์ CNC UB75 Rachadayont